ANNONSE

ILLUSTRASJON: ARKITEKTENE / DRAMMEN KOMMUNE

Vinden blåser i retning ny bybru

Drammen får trolig ny bybru. Det blir sannsynligvis siste hilsen fra flertallet av de sittende politikerne i Drammen når de logger seg av etter et ekstraordinært bystyremøte mandag 7. oktober.


Nils J. Maudal

 27.09.19, kl. 19:30
 12.10.19, kl. 00:01


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Et knappest mulig flertall ba om mer utredning og betenkningstid da saken kom opp til det som var tenkt å være et endelig grønt lys for en ny bybru. Delvis finansiert og samordnet med Bane NORs planer for totalrenovering av Drammen stasjon.

Opptakten til og begrunnelsen for utsettelsen var bortfall av bompenger/bypakke og engstelse for nye Drammens økonomiske bæreevne på investeringsfronten.

LES OGSÅ: Erna på bybru-befaring: - Alvorlig om dette påvirker InterCity-satsingen

Supplerende innspill

Nå har politikerne hatt en tid tenkeboksen. Lokalvalgkampen er over, taburettene er fordelt og markeringsbehovet har falt. Politikere DRM24 har snakket med regner det som sannsynlig at flertallet nå går for å stå ved vedtak og planer som ble velsignet 25. september i fjor, det vil si ny bru mellom byens to sentrale torg. 

Etter det noe overraskende utsettelsesvedtaket har det tilflytt sakens opplysninger en del avklarende elementer. Argumentene for å holde seg til vedtatte planer er forsterket. Det har også kommet innspill fra utenfor andedammen Drammen, blant annet fra de regioner som blir berørt fra en forsinkelse av dobbeltsporet til Vestfold.

Mandag 7. oktober klokken 18.00 settes det siste møtet med dagens bystyrepolitikere. Mange venter spent på hva politikerne da vil lande på.

Slik er Rådmannens innstilling:

Ny bybru bygges i tråd med vedtak i Bystyret 25.9.2018.

2. Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.
3. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre
a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone
b. Elektriske bysykler
c. Elektriske sparkesykler

Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner.

Noen viktige momenter

Momentene som er vurdert er mange. Her er noen av de viktigste:

Rådmannen har etter bystyrets vedtak 3.9.2019 hatt en tett dialog med Bane NOR og gjort en rekke utredninger med hjelp av flere rådgiverfirma for å belyse et alternativ der man rehabiliterer eksisterende bybru fremfor å bygge ny bru, mer grundig enn det er gjort tidligere.

Med bakgrunn i de utredningene som nå foreligger, fraråder rådmannen at man går tilbake på bystyrets vedtak av 25.9.2018 om å bygge ny bybru. Dette begrunnes med følgende:

• Kostnader: I et langt tidsperspektiv er det betydelig mer kostbart først å rehabilitere dagens bru og senere bygge ny bru eller rehabilitere på nytt, enn det er å bygge ny bru samtidig med at Bane NOR skifter ut brua over jernbanesporene. Det man kan oppnå med å rehabilitere, er å skyve utgifter frem i tid, men totalkostnadene blir større. For kommunen kan imidlertid rehabiliteringsalternativet også gi de største utgiftene på kort sikt dersom kommunen i tillegg til selve rehabiliteringen må betale erstatning til Bane NOR som følge av at man går bort fra vedtaket av 25.9.2018. Bane NOR har antydet et erstatningskrav mot kommunen for utgifter de vil få ved en helomvending fra kommunens side.
• Kostnads-usikkerhet: Usikkerheten i kostnadsoverslaget fra 2018 for ny bybru er +/- 40 %. Usikkerhetene i rehabiliteringskostnadene er større (+ 45 % / -20 %) fordi man ikke vet hvilke skader som avdekkes ved nærmere undersøkelser (under vann, under elvebunnen, inne i konstruksjonen).
Forsinkelse: Det vil oppstå forsinkelse i InterCity-prosjektet hvis man endrer forutsetningene som er vedtatt. Dette vil få en stor økonomisk konsekvens for Bane NOR med et mulig krav overfor kommunen.
Togtilbud: Videre kan det forsinke åpningen av InterCity-dobbeltspor til Tønsberg og innføringen av nytt signalsystem for jernbanen på strekningen Asker-Tønsberg med ett år, og dermed føre til et mindre pålitelig togtilbud for de reisende i opptil ett år ekstra. Dette vil medføre flere perioder med buss for tog, både planlagte og ikke-planlagte, som erfaringsvis er en stor belastning for de reisende. Drammen stasjon har ca. 11.000 passasjerer daglig, og det er belastende for disse når buss for tog må settes inn på kort varsel når signalfeil oppstår.

LES OGSÅ: Bybru-avsporing lagt på is etter realitetsorientering


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE