ANNONSE

OVERSVØMMELSE: Her fra Bragernestunnelen, hvor flere biler ble fanget i vannmassene etter kraftig nedbør sommeren 2016.
ARKIVFOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

- Buskerud må forberede seg på mer ekstremvær

Buskerud vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning.


Redaksjonen

 29.04.17, kl. 21:12
 05.05.17, kl. 19:41


ANNONSE
ANNONSE

 

BUSKERUD: Det viser den nye klimaprofilen som ble overlevert fylkesutvalget tidligere i april. Klimaprofilen er basert på en rapporten utarbeidet av blant annet Meteorologisk Institutt og NVE.

- I Buskerud vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klimaservicesenter (KSS) og klimaforsker ved Meteorologisk Institutt.

Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må vi forvente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred.

LES OGSÅ: Her går Drammenselva over breddene

FLOM: Her fra Lier sommeren 2016.(ARKIVFOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24)

Mye mindre snø

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

• Flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen.

• Økt fare for jord- og flom- og sørpeskred. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred.

• Kraftig nedbør; oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann.

• Stormflonivået forventes å øke som følge av havnivåstigning.

• Betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende områder. Etter midten av århundret gjelder det også i høyden.


LES OGSÅ: Flomsikring gir nytt parkområde

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere framtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Buskerud er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig å planlegge for alt vannet. Tettstedene ligger mange steder langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Vassdragene er påvirket av en rekke inngrep som kan føre til økt fare for oversvømmelse og skader. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt, og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Sverdrup.

LES OGSÅ: Nå kan høstflommen bare komme

LES OGSÅ: Østlandet herjet av oversvømmelserFØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE