ANNONSE

UTFYLLING: Opptil 10 ganger i døgnet åpner lekteren Mikael 1 lukene i bunnen og dropper tunnelstein utenfor havna, som motfylling til fyllingen på land.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Tunnelstein blir havn og Fjordby

Stein fra Bane NORs nye togtunnel i Strømsåsen blir til utvidelse av Drammen havn og ny Fjordby i Lier, med omfattende lastebil- og lektertransport.


Nils J. Maudal

 04.12.20, kl. 20:33
 28.12.20, kl. 19:10


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN/LIER: Assisterende havnedirektør Ivar A. Vannebo forteller gjerne om arbeidet som nå pågår for å utvikle Drammen Havn, for bedre å løse havnas oppgaver:

- Fra landsiden har vi fylt ut et stort areal av havna med stein fra togtunnelen. Nå lager vi en motfylling med stein under vann i fjorden utenfor. Det gjøres for å stablisere bunnen og sikre mot med utsklidning. Vi benytter en lekter til den jobben og vi samarbeider med Gilhusbukta Sjøgrunn i Lier om kaiplass og utskiping. I alt skal 60.700.000 kubikkmeter stein brukes til motfylling utenfor Kattegattkaia der conteinerskipene nå losser og laster, sier Vannebo til DRM24.

Kattegattkaia skal forlenges mot Strømsø og gjøres klar for midlertidig mottak av bilbåter der. Det er en betydelig jobb som starter neste år og trolig vil være fullført sent i 2022. Når mottak av bilbåtene flytter fra nåværende kaiplass ved Risgarden vil hele bukta bli fylt opp med stein og utgjøre ny kai.

- Vi har sikret oss steinmasser fra tunnelen for ny vannforsyning mellom Holsfjorden i Lier til Oslo. 

DrammenHavnBilDroneGraf.jpgHer kommer utvidelse av Drammen Havn med stein fra togtunnelen i Strømsåsen og senere stein fra ny tunnel for vannforsyning fra Steinsfjorden til Oslo.

Til havna via Lier

Driften i bergtunnelen med tverrslag og service/rømningstunneler forgår på tre steder: Gulliksrud sør i Kobbervikdalen, Danserud nord i Kobbervidalen og på Austad. Fram til nå har transporten av stein til Drammen havn gått på lokalveiene ned til Bj. Bjørnsonsgate og via Strømsøbrua ut til Holmen.

Nå går steintransporten fra de tre stedene ned til Bangeløkka, opp på motorveien og ut til Kjellstad i Lier. Via Amtmannsvingen går det nå en tett og jevn strøm av lastebiler ned til Gilhusbukta der det fylles opp til det som blir første del av den planlagte Fjordbyen.

TunnelsteinDRM24Websize02.jpgSteintransporten til Gilhusbukta i Lier går via Bangeløkka og motorveibrua.

Ut mot Drammensfjorden med tømmerterminalen som nabo, er det laget en midlertidig kai. Lekteren Mikael 1 er satt inn tjenesten med å bringe tunnelsteinen over Drammensfjorden til motfyllingen utenfor Kattegattkaia. I et nøye planlagt mønster og med presis GPS navigering åpnes bunnen i lekteren og lager fyllingen rund 100 meter ut fra kaia.

- Vi forventer cirka 250 lastebillass daglig fram til påsken 2021. Åtte-ti prosent av steinmassene vi mottar blir fraktet til motfyllingern ved Drammen havn. Lekteren går i kontinuerlig drift med opptil 10 turer i døgnet. Resten av steinmassen brukes til den pågående utfyllingen av Gilhusbukta, sier Ivar Andreas Tanum i selskapet Ivar Tanum AS.

Han har en sentral rolle i arbeidet med utfyllingen av Fjordbyen i øst.

TunnelsteinDRM24Websize03.jpgI Gilhusbukta, et steinkast fra Tømmerterminalen, lastes tunnelstein på lekter og tran sporteres ut til Drammen havn. Men den største delen av steinmassene som kommer via motorveien brukes til oppfylling av Fjordbyen.

Steintransport en prøvelse

Steintransporten som nå er rundt det mest intense, betyr rundt 160 lastebiler ut i døgnet. Pluss returen. Særlig på Austad og i deler av Bj. Bjørnsonsgate har den intense tungtrafikken skapt belastning, irritasjon og bekymring.

Nå får beboerne langs deler av Bj. Bjørnsonsgate en pause i trykket så lenge transporten går via Bangeløkka og motorveien. Men prøvelsen vil være betydelig fram til gjennomslag i tunnelen våren 2022.

DRM24baneNORTunnel-02_234564.jpgAvanserte maskiner og en tilsynelatende endeløs strøm av lastebiler er sentralt i arbeidet med Bane NORs nye togtunnel.

Men i Lier går heller ikke steintransporten upåaktet og smertefritt. Den omfattende tungtrafikken er påtagelig på Vitbank og på Gilhus er naboer til veien plaget av støy og rystelser. Representanter for Fjordbyutvikler Eidos har hatt møte med beboerne for å avhjelpe noe av plagene. En trøst er at returtrafikken av lastebiler går via industriområdet på Lierstrand, over Strandbrua og Brakerøya tilbake til Drammen.

På sikt vil trolig innkjøringen til Fjordbyen øst fra rundkjøringen på E134, bli lagt om. Den går i dag på en dårlig fundamentert lokalvei. Men en løsning på det vil være avhengig av den pågående områderegulering for Fjordbyen der veier og annen infrastruktur skal trekkes opp.

LES OGSÅ: 
«Operasjon løsmassetunnel» er i gang i Strømsøåsen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE