ANNONSE

Kleggen ved Stormoen gård og Sundland ved jernbaneverkstedet er oppstillingsplasser som Bane NOR har øverst på ønskelisten i lokalseringsdebatten som nå er i gang.
FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Striden om togparkering i gang - hvor skal togene sove?

Hvor skal togene stå om natten for service og effektiv trafikk på dagtid? Bane NOR peker på Sundland men får tvert nei fra Drammen som foreløpig ikke utelukker Kleggen.


Nils J. Maudal

 10.04.19, kl. 12:30
 30.04.19, kl. 11:22


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Jernbaneknutepunktet Drammen bygges om som følge av Inter City-satsing med dobbeltspor i tunnel fra Nybyen til sør i Kobbervikdalen. Rikspolikerne ønsker mer tog og har gitt marsjordre, løfter om penger og hevet ambisjonene for togtilbudet.

Bane NOR har lenge jaktet på områder for hensetting av tog på Østlandet og i Drammen, da togene som ikke er i trafikk kan ikke oppta plass på det trafikkerte banenettet

Fra 20 til 36 tog

I dag er parkeringsplass til totalt 20 togsett i Drammen. Disse forsvinner når ny Strømsåstunnel gjennomføres, Drammen stasjon bygges om og Skamarken avgis til byformål. Ut fra forventet trafikkvekst ønsker Bane NOR å ha oppstillingsplass for 36 togsett.

Mer enn et titalls plasseringer i drammensdistriktet, noen av dem mer fantasifulle enn andre, er vurdert av Norconsult, på oppdrag for og i samråd med Bane NOR.

Gjennom prosessen er alternativene redusert til åtte lokaliseringer i det foreliggende forslag til planprogram, planene for den videre planlegging. Berørte parter og andre med meninger er invitert til å komme med innspill og det holdes åpne møter. Fristen for innspill er 19. mai.

Gjennom flere runder vil dette lede fram til et endelig lokaliseringsforslag og vedtak i 2022. Ambisjonen er at anlegget står ferdig innen utgangen av 2024.

Her vest for jernbaneverkstedet på Sundland kan Bane NOR tenke seg en togoppstillingsplass. De eier i dag det litt lurvete området som Drammen kommune synes bør brukes til byutviklling.

Sundland er aktuelt

Et område som er aktuelt er Sundland ved jernbaneverkstedet. Det er gunstig med tanke på gjennomførbarhet, arealverdi og jernbaneteknisk egnethet. På et jorde sør-vest for verkstedet er det et område som i dag er åpent og svakt utnyttet.

Bane NOR eier grunnen, det er allerede spor inn til området og det eksisterer bygg og anlegg som kan benyttes til serviceoppgaver. Et moment som gjør dette interessant er at det kan klargjøres relativt raskt. Innen 2024 bør løsningen være på plass for å lette fullføringen av ny Vestfoldbane.

Et alvorlig hinder for å bygge togparkering på Sundland, er belastningen det blir for Gulskogen som bydel. Drammen kommune ønsker dette området til byutvikling. Drammen vokser og vil ha bynære arealer til boliger, service og næring, ikke enda flere parkerte tog og trafikk til og fra. Drammen avviser derfor denne løsningen blankt.

Skamarken avvikles om oppbevaringsplass for tog når Drammen stasjon bygges om og området blir park

Kanskje Kleggen

Området Kleggen vest for Gulskogen stasjon og sør for Stormoen gård, er et område som også kan brukes sett med jernbanebriller. I Drammen er det mange som ønsker et slikt anlegg langt ut på landet. Men beboere på landet og deres allierte er naturlig nok sterkt imot hvis det beslaglegger dyrket mark.

Nærheten til Gulskogen stasjon gir kort tilførselsspor og lave tomtogkostnader. Det er gunstig også med tanke på at Gulskogen stasjon er tiltenkt en avlastningsrolle for Drammen stasjon. Området har utfordrende grunnforhold, men dette det kan løses. Det samme kan tilførselsveier og serviceanlegg. Og anlegget kan stå ferdig i løpet av 2024.

Det som taler mot er at området er av satt til boligformål og byutvikling. En togoppstilllingsplass harmonerer dårlig med miljøet rundt den verneverdige Stormoen gård og kulturlandskapet. Uansett hvor et slik anlegg bygges, vil det ikke være konfliktfritt. Det vil medføre inngrep, ulemper og protester. Drammen kommune vil helst ikke ha anlegget der, men har nølende aksepter at dette alternativet er med i vurderingen videre.

Prosjektleder Fredrik Haga i Name NOR (i gul vest) fikk klare meldinger om å holde seg unna dyrket mark på et folkenmøte i Nedre Eiker tirsdag.

Krever eget spor

Trafikkflyt og kapasitet er viktige elementer i puslespillet som nå skal legges. Sporene i det sentrale Drammen er svært trafikkerte. En effektiv togavvikling er avhengig av et separat spor mellom parkering og stasjonene. Dette er allerede langt på vei løst ved Sundland. Et anlegg på Kleggen eller andre steder vil kreve eget spor, som vil ta mer areal jo lenger avstand til Gulskogen/Drammen.

Et orienteringsmøte i Mjøndalen tirsdag var godt besøkt, og det kom klare meldinger og innspill til Bane NORs representanter. Ikke uventet var det tydelige protester mot å beslaglegge dyrket mark. Torsdag holdes et tilsvarende møte i Drammen. Selv om tunneldebatten er over, er engasjement og meninger fortsatt sterkt til stede.

Når Drammen har sagt ja til tunnel ligger det kortene at drammens politikere må si ja til togparkering. Og i politikken gjelder som kjent utredninger, debatt og arealdisponeringer bare inntil det gjøres nye utredninger, debatter og arealdisponeringer.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE