ANNONSE

FORSLAG: Finansminister Siv Jensen (FrP) la mandag morgen frem et forslag til nytt statsbudsjett.

Slik blir statsbudsjettet for 2019 - for Drammen

Regjeringen la mandag morgen frem det nye statsbudsjettet for 2019. Her ser du hva oljepengene skal brukes til.


Benedicte Haugaard

 08.10.18, kl. 09:19
 13.10.18, kl. 05:56


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Mandag klokken 10 avslørte regjeringen de nye endringene i statsbudsjettet for 2019. Flere av disse hadde allerede lekket ut på forhånd, men nå er det klart hvor regjeringen ønsker pengene tildelt det neste året.

Regjeringen mener Norge går inn i en fin tid, rent økonomisk, og planlegger en oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner neste år, hvilket er 4,5 milliarder mer enn i anslaget for 2018.

Finansminister Siv Jensen (FrP) sier under en pressekonferanse mandag morgen at regjeringen vil bruke de gode tidene til å «sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge».

– For å sikre fortsatt vekstkraft i økonomien, blir den ansvarlige linjen i finanspolitikken videreført. Dette er et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen og som gjør Norge tryggere og sterkere, sier finansministeren.

Drammen

– 10,6 millioner kroner til områdesatsing på Fjell
– 1,5 millioner kroner til Brageteatret for å utvikle en «ny forestilling»
– 80 millioner kroner i 2019 i belønningsmidler til Bukerudbyen
– 620 millioner kroner til oppstart InterCity, med nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervik, ombygging av Drammen stasjon og ombygging av Gulskogen stasjon

Skatter og avgifter

Selskapsskatten: Regjeringen foreslår å kutte denne skatten fra 23 til 22 prosent. De siste årene har skatten blitt redusert flere ganger.

Formuesskatten: Bunnfradraget foreslås å økes til 1,5 millioner kroner. Samtidig foreslås det å øke verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld til 25 prosent.

Eiendomsskatten: I statsbudsjettet for 2019 foreslås det at makssatsen for eiendomsskatt senkes fra syv til fem promille. Samtidig foreslås det a beregningsgrunnlaget for skatteutmålingen ikke kan overstige 70 prosent av markedsverdien på boliger.

Flypassasjeravgiften: Regjeringen foreslår en omlegging av flyseteavgiften slik at den blir forskjellig avhengig av hvor langt passasjerene reiser. Flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer.

Sukkeravgiften: Det foreslås en lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft.

Elavgift: Det foreslås en reduksjon av denne med 1 øre per kilowattime, noe som vil gi nordmenn en avgiftslettelse på 650 millioner kroner.

Alkohol og tobakk: Regjeringen foreslår å øke alkoholavgiftene med 1,5 prosent for brennevin og 1,4 prosent for vin. Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Bil- og drivstoffavgifter

Veibrukssavgiftene på drivstoff foreslås økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

Bilavgifter: Dagens avgifter beholdes, men satsene i engangsavgifter for nye biler prisjusteres med 1,5 prosent.

Bompenger: Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene videreføres neste år. Regjeringen foreslår å bevilge 531,4 millioner kroner til dette formålet.

Hentet fra E24.no.

Helse

Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019.

Regjeringen vil styrke fastlegeordningen og foreslår å bevilge totalt 39 millioner kroner til rekruttering og 46 millioner kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin. 

Regjeringen foreslår å fjerne egendeler for pasienter under 23 år i barne- og ungdomspsykiatrien.

Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. Av disse skal 19 millioner kroner brukes til å etablere et landsdekkende tilbud for å hindre at personer som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep.

Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg, verdig og aktiv alderdom. Regjeringen foreslår 48 millioner kroner til å støtte kommunene i arbeidet med reformen i 2019.

Annet

Arbeidsliv: Regjeringen foreslår 125 millioner kroner til tiltak som skal få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en over i faste, ordinære jobber. Regjeringen gjør også endringer i ordningen med lønnstilskudd og i opplæringstiltakene, for å bidra til en enklere og mer effektiv bruk av virkemidlene.

Politi: Vi foreslår å øke kapasiteten i politiet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Ved å ansette flere nyutdannede fra Politihøgskolen får vi bedre politidekning og et synligere og mer tilgjengelig politi. Byggingen av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet fortsetter, og i løpet av 2019 skal tre nye politihelikoptre være på plass.

Forsvaret: Forsvarsbudsjettet har hatt en reell vekst på 20 prosent siden regjeringen tiltrådte i 2013. I 2019 vil budsjettet øke med 4 milliarder sammenlignet med saldert budsjett 2018, altså 59 milliarder kroner.

Samferdsel: Satsingen på veier, jernbane og kollektivtrafikk fortsetter. Regjeringen mener budsjettforslaget gir rom for et bedre togtilbud, veiutbygging i alle landsdeler, viktige kollektivprosjekter i de store byene, satsing på trygghet langs kysten og tilrettelegging for tidlig introduksjon av 5G mobilt bredbånd. Regjeringen foreslår en reell økning av bevilgningene til formål under Nasjonal transportplan på 2,4 milliarder kroner.

Naturkatastrofer: Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak.

Integrering: Regjeringen vil bidra til å øke innvandreres deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Til sammen foreslår de å bevilge 420 millioner kroner til tiltak som bidrar til raskere og bedre integrering. 

Hentet fra Statsbudsjettet. DRM24 kommer tilbake med mer.

LES OGSÅ: Tusenvis av underskrifter mot bomring på under én uke


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE