ANNONSE

Slik er de nye corona-lettelsene: Åpner kinoer og lekeland

Formannskapet i Drammen fjernet med umiddelbar virkning flere av de lokale tiltakene tirsdag kveld.


Alexander Jansen

 08.06.21, kl. 21:40
 18.06.21, kl. 12:22


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN: Bakgrunnen for en tidligere gjenåpning enn vedtatt 1. juni, er den svært positive smitteutviklingen man har sett i Drammen den siste perioden.

Det politiske flertallet vedtak blant annet at svømmehaller, badeland, bingohaller, spillehaller, lekeland, kino, teater og konsertsteder kan åpnes igjen.


Det åpnes dessuten for inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangementer innendørs som samler deltakere under 20 år fra Drammen kommune. Der alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser blir det nå tillatt med inntil 100 personer til stede.

LES OGSÅ: Vedtok gjenåpningsplan for Drammen

Flere på idrettsarrangementer

For utendørs arrangementer er hovedregelen inntil 20 personer til stede. På utendørs idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år fra Drammen kommune er det tillatt med inntil 200 personer til stede. På utendørs arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene, er det tillatt med tre kohorter á 200 personer.

Dette betyr at det er tillatt med inntil 600 personer på blant annet eliteseriekamper i fotball.

Når det gjelder idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, vil det ikke lenger være stans i tilbudet, men det vil være noen begrensninger. Innendørs er det tillatt å organisere og delta i idrettsaktiviteter eller breddeidrett i grupper på inntil ti personer med minst én meter avstand.

Samme begrensning gjelder for fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. For utendørs aktiviteter er det tillatt med grupper på inntil 20 personer, men avstandskravet må fortsatt opprettholdes.

Skjenke-restriksjonene opprettholdes

Det gjøres ingen endringer i reglene for serverings- og skjenkestedene, hjemmekontor og bruk av munnbind.

Den lokale regelen om sammenkomster i privat regi står også uforandret. Det betyr at det fortsatt gjelder en begrensning på inntil ti personer i private sammenkomster. Personer som anses som beskyttet mot koronasykdom kommer i tillegg til de ti personene.

De neste lettelsene i den lokale koronaforskriften gjøres med virkning fra 17. juni. Forskriften skal etter planen oppheves 30. juni - da går Drammen over på den nasjonale forskriften.

Slik er den nye, lokale forskriften:

§ 1 Private sammenkomster som ikke er arrangement

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Personer som i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sin definisjon er å anse som «beskyttet» mot covid-19-sykdom og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de 10 personene som kan være til stede samtidig på private sammenkomster. Dette gjelder personer som:

 • a) Er fullvaksinert mot covid-19-sykdom. Med fullvaksinert menes at man har fått to doser vaksine, og det har gått én uke etter andre dose.
 • b) Har fått én dose med covid-19-vaksine, og det har gått tre til femten uker etter at dosen er satt.
 • c) Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene før samlingen finner sted.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at ikke beskyttede kan holde en meters avstand til andre ikke beskyttede som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

§ 2 Begrensninger i antall deltagere på arrangementer

Følgende lokale begrensninger gjelder i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet kapittel 5 (Covid-19-forskriften):

Ved gjennomføring av innendørs arrangement kan det være:

 • a) Inntil 10 personer innendørs på privat sammenkomst som regulert i Covid-19-forskriftens § 13 første ledd, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

  Med arrangement som er privat sammenkomst menes sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.
 • b) Inntil 10 personer på innendørs arrangement som regulert i Covid-19-forskriftens § 13 første ledd , likevel
  • 1) Inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører Drammen kommune.
  • 2) Inntil 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved gjennomføring av utendørs arrangementer kan det være:

 • a) Inntil 20 personer på privat sammenkomst som regulert i denne forskrifts § 2 første ledd bokstav a.
 • b) Inntil 200 personer på utendørs idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører Drammen kommune, for aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt kan deltakere fra samme krets eller region delta. I beregningen av det totale antallet personer omfattes alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat.
 • c) Inntil 200 personer på øvrige utendørs arrangement som regulert i Covid-19-forskriftens §13 første ledd, likevel: 
  • 1) 200 x 3 kohorter hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Antallsbegrensningene i denne forskrifts § 2 første ledd bokstav a) og annet ledd bokstav a) er likevel ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • a) Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • b) Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • c) Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • d) Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • e) Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

§ 3 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 4 Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

§ 5 Begrensninger i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år

For voksne over 20 år er det kun tillatt å organisere eller delta i idrettsaktivitet eller breddeidrett innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 1 meters avstand. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Utendørs er det tillatt med grupper på 20 personer med minst 1 meter avstand.

Disse begrensningene gjelder ikke for toppidrettsutøvere og profesjonelle kulturaktører.

§ 6 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE