ANNONSE

I FARE: Omlag 100 boliger er planlagt inn i området.
GRAFIKK: ØVRE EIKER KOMMUNE

Senterpartiet stopper boligutbygging på gjengrodd jorde

Senterpartiet stanser med hjelp fra Arbeiderpartiet det videre arbeidet med reguleringsplanen for Fosenjordet i Vestfossen. Bakgrunnen er den uttalte nullvisjonen for bruk av dyrket mark i kommunen.


Roy Hansen

 29.11.19, kl. 09:43
 06.12.19, kl. 21:32


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER: Forslag til detaljplan for Fosenjordet var oppe til behandling i planutvalget 19. november, og den skulle etter planen sendes ut på offentlig ettersyn. Fosenjordet har figurert i den politiske debatten i mange år, og det er nå det tredje kommunestyret som skal behandle saken, skriver Eikernytt.no.

Men med det nye flertallet i kommunen, der Senterpartiet har fått mest makt, stanses nå utsendelsen av planen rådmannen er bedt om å utrede hva utbyggingen vil ha å si for situasjonen i forhold til dyrket mark.

Reagerer sterkt

Dette har fått Høyre i Øvre Eiker til å reagere sterkt. De har gått så langt som å sende ut et brev til utbyggerne av området, hvor de ber dem aktivt ta kontakt med kommune for å få prosjektet realisert.

I brevet, som er sendt Hobbelstad & Rønning AS, Fossum Bygg AS og Partum Eiendom AS, skriver partiet at det er flere områder i kommuneplanen som i dag er avsatt til landbruksformål (LNF), men som egner seg godt til boligbygging. Dette gjelder områder som enten ikke lar seg dyrke eller som har ligget brakk i mange år, slik tilfellet er med Fosenjordet.

- Høyre ser med stor bekymring på hvordan dette utvikler seg i Øvre Eiker. Det kan virke som definisjonen av «dyrket mark» beveger seg over i en definisjon av «dyrkbar mark». Vi løper altså en risiko for et nei til boligbygging på ethvert område som kan egne seg til dyrking, skriver Høyre i brevet til utbyggerne.

- Vi frykter at en utsettelse på Fosenjordet vil bety betydelige kostnader for utbyggerne, og at det til syvende og sist blir kostbart også for kommunen, sier gruppeleder Adrian Tollefsen til Eikernytt.

Ifølge Tollefsen er det nå en frykt i opposisjonen at Senterpartiet vil stanse all utbygging som på en eller annen måte berører dyrket eller dyrkbar mark. Han minner også om at kommuneplanen er juridisk bindende og mener slike endringer er et politisk overgrep fra den nye posisjonens side.

Har nullvisjon

Det nye flertallet i Øvre Eiker med SP, AP, SV og MDG har i sin erklæring vedtatt en nullvisjon mot nedbygging av dyrkbar jord. Gruppeleder i Senterpartiet, Kim Mogen Myhre, sier i en kommentar at de ønsker en utredning av konsekvensene for Fosenjordet, men er ikke veldig spesifikk når det gjelder hva de forventer å få ut av en slik utredning.

Det var nyvalgte Tonje Adelsten Lyngås som fremmet forslaget om å utsette saken i planutvalget på vegne av SP og AP. Forslaget ble vedtatt med knappest mulig margin fem mot fire, som Høyre og FrP sto for. I tillegg måtte lederen bruke sin dobbeltstemme.

Store økonomisk interesser

Utbyggingen av Fosenjordet har som kjent stått på den politiske agendaen i mange år. Men det er gjort endringer og nye vurderinger, blant annet med tanke på vanskelige grunnforhold.

Det er nå planlagt å bygge cirka 100 boliger på jordet fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Med så mye arbeid og penger lagt ned i utredninger og undersøkelser, er det store økonomiske interesser i dette prosjektet. 100 boenheter betyr potensielt store inntekter, men dette settes altså nå på vent.

Høyre frykter at denne saken kan slå tilbake på kommunen - også rent økonomisk i form av erstatningskrav dersom utbyggingen stanses helt.

Jorund Rønning Indrelid i Hobbelstad & Rønning AS, ønsker ikke å kommentere saken utover at de er i en dialog med kommunen vedrørende Fosen-utbyggingen. Den andre eieren av jordet, Fossum Bygg AS, har ikke svart på henvendelser fra Eikernytt.

Var tverrpolitisk enighet

Det har vært en tverrpolitisk enighet i Øvre Eiker om at matjord skal skånes mot utbygging, men Fosenjordet har altså ikke stått på «fredningslisten» ettersom dette ikke er veldig dyrkbar matjord og at det ligger inneklemt mellom allerede eksisterende boliger.

Høyre sier også i brevet til utbyggerne at det er bekymringsverdig både for den som bedriver boligutvikling, for kommunens mulighet til befolkningsvekst og hva dette kan ha å si for de næringsdrivende og det servicetilbud som befolkningen får.

Kom Mogen Myhre i SP, er ikke sikker på hvilke andre områder Høyre sikter til i sitt brev til utbyggerne, men understreker sin nullvisjon for bruk av dyrkbar mark.

- Dialog med innbyggerne og interessenter er viktig og vi har som de fleste andre partier jevnlig dialog med begge, sier Myhre.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE