ANNONSE

KRITISK: PST-sjef Benedicte Bjørland kommer med kritikk av dagens modell, som PST mener ikke er tilpasset dagens trusselbilde.
FOTO: PST

PST vil ha permanent bevæpning av norsk politi

Politiets sikkerhetstjenestes anbefaling er klar: Trusselbildet tilsier en generell bevæpning av norsk politi.


Alexander Jansen

 08.11.17, kl. 17:24
 15.11.17, kl. 14:19


ANNONSE
ANNONSE

 

NORGE: Som svar på en høring om bevæpning av norsk politi, uttaler PST onsdag at den norske bevæpningsmodellen ikke er tilpasset dagens terrortrusselbilde

- Oppdrag hvor det er naturlig at politiet opptrer ubevæpnet bør utredes og klargjøres. PST støtter utvalgets syn på at generell, permanent bevæpning vil kreve et tydelig hjemmelsgrunnlag, uttaler PST videre i høringssvaret.

VÅPEN PÅ HOFTA: PST mener dette bør bli standardutrustningen til norsk politi. (ARKIVFOTO: JOAKIM FJELDLI / DRM24)

- Trusselbildet er endret

PST skriver videre at at trusselbildet har endret seg vesentlig de siste årene, og det er grunn til å tro at det norske samfunnet må forholde seg til at det er påregnelig at terror kan skje også her til lands og at det vil kunne bli utført på arenaer der befolkningen beveger seg til vanlig.

- Det norske samfunnet må ta innover seg at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser.

- PST mener at politiet må settes i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag ved at de har mulighet til å benytte seg av adekvate maktmidler i bekjempelsen av denne typen kriminalitet. Samfunnets grad av tillit til politiet avhenger av at befolkningen er trygge på at politiet er i stand til å håndtere alvorlige situasjoner som oppstår på en trygg og hensiktsmessig måte. Dette vil være en viktig del av nasjonens grunnsikring mot terrorisme.

- For å sikre forutberegnelighet for borgerne, samt den demokratiske kontrollen med politiets adgang til å bruke våpen bør de sentrale kriteriene for politiets bruk av våpen fremgå av politiloven.

LES OGSÅ: Forlenger politibevæpningen


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE