ANNONSE

Montérbygget rives nå for å gi plass til firefelts adkomstvei til det nye sykehuset. Veien vil gå midt på bildet, fra Strandveien og i kulvert under jernbanen.
FOTO: NILS J. MAUDAL / DRM24

Først sykehusvei – så signalbygg

Når den nye adkomstveien til sykehuset på Brakerøya står klar, vil grunneieren bygge et høyt signalbygg på området.


Nils J. Maudal

 11.02.20, kl. 16:37
 18.03.20, kl. 02:15


ANNONSE
ANNONSE

 

BRAKERØYA: På sykehustomten ut mot Drammensfjorden er saneringen av det gamle industriområdet med blant annet National Industri og ABB, nå på det nærmeste fullført. Ute av synet for drammensere og veifarende flest, har grunnarbeidene startet med spunting, utgraving for byggegrop, etablering av brakkeby og andre innledende arbeider.

Nå starter de synlige arbeidene ut mot byen, og første etappe er riving av det fraflyttede Monterbygget på Tomtegaten 64. Saneringsspesialisten AF Decom har fått jobben med å rive bygget og setter inn mannskap og maskiner ettersom de blir frigjort fra sykehusområdet.

LES OGSÅ: Vedtatt: Veien klar for ny helsebydel på Brakerøya

Satser på høyt signalbygg

- Vi har stilt tomten til disposisjon for Helse Sør-Øst HF som står ansvarlig for riving av Tomtegaten 64 og bygging av veien. De vil bruke området som anleggsplass for veien til det nye sykehuset, sier Ida Mikkelsen til DRM24.

Hun er daglig leder i selskapet Mikkelsen Eiendom, som eier Tomtegaten 64. De opprinnelige planene var å la veien gå i tunnel under et stort bygg. Den løsningen er av ulike årsaker forlatt.

- Når veien er bygget åpner det for utviklingen av eiendommen som blir fordelt på to arealer, en tomt øst for veien mot Osrambygget og en del mellom veien og mot Drammenselva. Vi er i planleggingsfasen og i dialog med Drammen kommune. Det som er klart er at på den største del av enedommen mot Osrambygget, ønsker vi å bygge i høyden. Det fordi en forretningsmessig forsvarlig utnyttelse krever en del etasjer i høyden. Og fordi plasseringen og utformingen kan bli et flott signalbygg for Drammen og for Brakerøya, sier Ida Mikkelsen

Og når Ida Mikkelsen snakker om signalbygg, tenker hun høyhus og orginal utforming. Hun er ikke fremmed for å bygge opp til 14 etasjer. Drammen har bokstavelig talt signalisert at de er åpne for bygg i høyden. Det nye hotellet og kontorbygget ved jernbanestasjonen er eksempler på det.

På Brakerøya vil det også komme bygg som strekker seg mot himmelen i det som er tenkt som en helsepark. Her vil det bli åpnet for høyhus som blant annet vil skjerme sykehuset mot by- og trafikkstøy.

DRM24Sykehusvei02.jpgDet skal bygges en kulvert under jernbanen midt på bildet, for ny firefelts adkomstvei til det nye sykehuset.

Under jernbanen i sommerferiene

Høyhusplanene har godt med tid til å modnes. Først skal det gamle Montérbygget rives, sorteres og kjøres vekk. Så vil området bli brukt til anleggsplass for den nye firefelts adkomstveien fra Strandveien til sykehuset.

Trafikken på Strandveien blir ledet på en provisorisk omkjøring inn på tomten mens den nye rundkjøringen bygges.

Adkomstveien skal legges i en kulvert under jernbanen, og veibyggingen kan foregå uavhengig av togtrafikk. Men selve undergangen blir en byggeoperasjon fordelt på trolig to etapper.

Vedlikeholdet Liertunnelen gir stans i togtrafikken på Drammensbanen på seks uker hver sommer, uker som åpner for intens og målrettet byggevirksomhet. Dette vil trolig bli delvis koordinert med oppgradering av Brakerøya stasjon, og bygging av fotgjengerundergang for togplatformene ut til sykehusområdet. Disse arbeidene kan sluttføres i løpet av sommeren/høsten 2022 da flere av råbyggene til sykehuset trolig vil være under tak.

DRM24Sykehusvei03.jpgHer i Strandveien kommer en ny rundkjøring for å koble sykehuset til bytrafikken. I anleggsperioden vil trafikken bli ledet provisorisk inn på tomten der det gamle Monterbygget nå rives.

Bygger nå – spleiselag senere

Adkomstveien til det nye sykehuset var tenkt delvis finansiert med veipakkemidler, belønningspenger til trafikk og samferdsel med miljøprofil. Men da et flertall av drammenspolitikerne vendte ryggen til bompenger og dermed veipakkeløsninger før lokalvalget i 2019, falt den finansieringen bort.

Adkomstveien er en absolutt forutsetning for sykehusdrift, så Helse SørØst HF grep styringen og kjører nå veiprosjektet igjennom. Det blir etterhvert en dialog om fordeling av utgiftene til veiløsningen, et spleiselag der alle som nyter godt av veiløsningen må yte bidrag.

Pengesekken er stor, men ikke uendelig, så inndekning av ekstrautgifter som påløper vil måtte gå ut over andre budsjettposter.

LES OGSÅ: Garanterer sykehus-veiløsning


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE