ANNONSE

SATSER: Prosjektrådmann Elisabeth Enger (t.v.) og leder i fellesnemnda Bent Inge Bye (t.h.) ønsker å innvolvere innbyggerne mer.
FOTO: NYE DRAMMEN KOMMUNE

Nye Drammen ønsker mer innbygger-engasjement

Nye Drammen kommunes satsing på blant annet nærhet, lokaldemokrati og stedsutvikling skal gi en mer bærekraftig utvikling gjennom å gjøre kommunen bedre og mer attraktiv for innbyggerne.


Redaksjonen

 13.03.19, kl. 12:37
 18.03.19, kl. 06:50


ANNONSE
ANNONSE

 

DRAMMEN/NEDRE EIKER/SVELVIK: Den nye satsingen skal ifølge Nye Drammen kommune gi grunnlag for bedre folkehelse, livskvalitet, stolthet og stedstilhørighet. Disse ambisiøse målene nås ikke uten et tett samspill med innbyggere, lag og foreninger.

- Det er bakgrunnen for at vi nå arrangerer dialogmøter i alle de ti kommunedelene i den nye kommunen. Vi vil både presentere våre tanker for den nye kommunen, og vi ønsker innspill, tanker og ideer som vi tar videre med oss, blant annet i budsjettprosessen til høsten, sier prosjektrådmann Elisabeth Enger.

Stedsutvikling

Fellesnemnda i den nye kommunen har gitt noen føringer for hvordan den nye kommunen skal oppleves for innbyggerne. Stedsutviklingen i Nye Drammen skal bidra til utvikling av et sterkt og mangfoldig nettverk av lokalt særpregede steder som utfyller hverandre.

Stedsutvikling skal skje med utgangspunkt i hvert områdes unike kvaliteter. Bysentrum og lokale sentra skal utfylle hverandre. Arbeidet med stedsutvikling skal bidra til å styrke utvikling av deltakerdemokratiet.

I samarbeid med innbyggerne

Stedsutviklingen skal skje i sammenheng med utvikling av de kommunale tjenestene, for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Det skal skje i nært samarbeid med lokalbefolkningen.

Stedsutvikling skal bidra til at nye Drammen møter utfordringer knyttet til å ivareta lokal innflytelse og lokalkunnskap i en større kommuneorganisasjon.

- Å involvere innbyggerne i utvikling av områdene er viktig av flere grunner. Innbyggernes lokalkunnskap bidrar til lokal tilpasning. Samarbeid og dialog rundt et konkret prosjekt bidrar til økt samfunnsdeltakelse, styrker lokale nettverk og gir økt stedstilhørighet for de som har deltatt i en vellykket prosess.

Samarbeid mellom nærmiljøet (frivillige) og kommunale institusjoner (skole, omsorg osv.) om tjenesteutvikling gir bedre tjenester, samtidig som det skaper møteplasser og arenaer for samfunnsdeltakelse, noe som i seg selv gir en folkehelsegevinst for de som deltar.

Områdeutvikling og utvikling av lokale tjenestetilbud skal samordnes. Frivillige skal trekkes inn i utvikling av aktivitetstilbud, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, arenaer for samfunnsdeltakelse og møteplasser. Frivillige har også lokalkunnskap som bør formidles inn i overordnede beslutningsprosesser.

Nærutvalg

I Nye Drammen skal det etableres nærutvalg i alle kommunedelene. Disse skal bestå av folkevalgte, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere lokalt. Dette kan være en arena for gjensidig informasjon og dialog mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.

Nærutvalget skal være en arena hvor medlemmene møtes inntil fire ganger i året. Det skal ikke være et politisk beslutningsorgan, men være et supplement til andre lokaldemokratiske verktøy som motiverer og stimulerer til lokalt engasjement.

Nærutvalgene skal ikke erstatte eller overta oppgaver som i dag tilligger andre aktører som idrettsråd, ungdomsråd osv. De skal heller ikke overprøve eller «sile» uttalelser fra disse.

Aktuelle oppgaver for nærutvalgene vil derfor kunne være å fungere som en informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet, være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger, bidra i tilrettelegging og gjennomføring av lokaldemokratiske tiltak osv.

- Dette er noe av det vi ønsker å ha en samtale med innbyggerne om. Vi gleder oss, avslutter Enger.

LES OGSÅ: «Årringene» blir nytt byvåpen: - Dette er en skandale!


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE