ANNONSE

FOTO: ROY HANSEN / EIKERNYTT.NO

Mer av sink, kobber og bly i Eikeren enn antatt

Miljøtilstanden i innsjøen Eikeren er nedgradert. Det viser nye overvåkingsdata. Sink, kobber og bly har høyere verdier enn først antatt.


Redaksjonen

 07.02.20, kl. 11:43
 18.02.20, kl. 00:14


ANNONSE
ANNONSE

 

ØVRE EIKER: Vannmålinger viser at konsentrasjonen av sink, kobber og bly i Eikeren er høyere enn tidligere antatt. Dette kan ha negative konsekvenser for vannlevende organismer. Det er også funnet kvikksølv og PFOS i ørret, melder Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Funnene medfører at miljøtilstanden i Eikeren blir nedgradert, i samsvar med grenseverdier i vannforskriften (EUs vanndirektiv). Den økologiske tilstanden går ned fra god til moderat. Den kjemiske tilstanden går ned fra god til dårlig.

Slik forurensning kan komme fra mange kilder, og Fylkesmannen har i dag ingen kunnskap om kildene til denne konkrete forurensningen. Fylkesmannen understreker at det er ønskelig å gjennomføre flere målinger av disse stoffene i innsjøen, for å få et bedre kunnskapsgrunnlag.

Advarer mot inntak av fisk

Resultatene med tanke på perfluoroktylsulfonat (PFOS) og kvikksølv er basert på prøver fra en fisk. Det er nødvendig å ta flere prøver for å kartlegge den faktiske tilstanden. Inntil vi får flere svar bør inntaket av fisk fra Eikeren basere seg på de generelle rådene som er gitt på Matportalen.no, skriver Fylkesmannen.

Mattilsynet fører tilsyn med vannforsyningssystem som bruker Eikeren som råvannskilde. Vannverkene leverer vann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.

Det er ikke analysert prøver for undersøkelse av PFOS og PFAS (perfluoroktansyre) i vannet. EU har igangsatt et arbeid med å sette grenseverdier for innhold av disse stoffene i drikkevann.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE