ANNONSE

MILJØOPPRYDDING: Pågår i disse dager for fullt.
FOTO: NILS J. MAUDAL

Giftdump og steinslette blir miljøfyrtårn

Siste etappe av giftoppryddingen i Gilhusbukta i Lier har startet, og i 2021 legges føringer for planleggingen av en grønn Fjordby.


Nils J. Maudal

 10.01.21, kl. 20:37
 18.01.21, kl. 11:33


ANNONSE
ANNONSE

 

LIER: Om noen skulle være i tvil: Planene for og arbeidene med Fjordbyen i Lier går stødig framover - selv om lite er synlig fra Strandveien på nordsiden av jernbanens dobbeltspor. Industriområdet ut mot fjorden er nå dominert av lager og kontorbygg, parkering av biler og tømmer.

Selskapet Eidos utfører planarbeidet som skal gi beslutningsgrunnlaget for politisk styring av fjordbyutviklingen. I mai leverer Eidos innstilling til planprogrammet til den såkalte områdeplanen, en plan for videre utredninger og planlegging.

Overordnet målsetning er en ny og miljøvennlig by med boliger for mange tusen mennesker og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. 

DRM24FjordbyplanerFremtidsvisjon.jpgSlik ser planleggerne for seg at Fjordbyen etterhvert kan fortone seg.

Renses til drikkevann

Ved årsskiftet startet tredje og siste etappe av miljøoppryddingen i Gilhusbukta. Restene etter gamle Nodest, oljeprodukter, asfalt, løsemidler og tungmetaller, skal skilles ut og fjernes.

Nå i vinter ryddes det opp i sjøbunnen i østlige del av Gilhusbukta. Sugemudring tar opp forurensede sedimenter og pumpes til tanker på land der massene renses. Vann av tilnærmet drikkevannskvalitet slippes tilbake til fjorden mens miljøgiftene senere skal fraktes til Langøya for der de nøytraliseres.

DRM24FjordbyplanerRenseanlegg.jpgForurensede sedimenter suges opp fra bunnen i Gilhusbukta og lagres i store tanker der giftstoffene blir skilt ut for senere å havne på Langøya.

Corona-forsinkelser

Corona-situasjonen har forsinket behandlings- og godkjenningsprosessen hos miljøvernmyndighetene, men ved juletider ga de endelig grønt lys for oppstart av rensingen.

At arbeidene ble skjøvet inn i vinteren 2021 har vært utfordrende teknisk på grunn av is og kuldegrader. Og det har fordyret operasjonen.

Hvor mye blir ikke klart før utpå ettervinteren eller vårparten når arbeidene er utført. Det opplyser William Kornmo som leder miljøoppryddingen. Trolig til høsten blir også den tilgrensende KID-kaia gravet opp og området renset. Det er utenfor utfyllingsområdet til Gilhusbukta Sjøgrunn, men blir gjort som en naturlig og endelig fullføring av oppryddingen i området.

DRM24FjordbyplanerKuldeproblemer.jpgKulde og is betyr utfordringer for miljøoppryddingen i Gilhusbukta der en spesialbåt er i arbeid.

Virksomheter flytter

I vest på industriområdet Lierstranda har Teigenselskapene for skrap og gjennvinning signalisert at de vil selge eiendommene til fordel for Fjordbyutvikling. Foreløpig ligger salgsprosessen litt i dvale i påvente av reguleringer og bestemmelser, som vil avklare utnyttelsesgrad og dermed tomteverdi. En usikkerhetsfaktor er også kostnaden ved en miljøopprydding på tomtene.

I øst ved Gilhusbukta der Fjordbyen trolig først vil bli synlig, er noen av virksomhetene snart på vei bort. Tomtene er mer verdifulle som utviklingsområder enn lokalisering for dagens virksomheter. Entrepenørfirmaet og eiendomsselskapet Ivar Tanum Eiendom flytter virksomheten til Dråpen industriområde i Kobbervikdalen. Kanskje allerede til høsten vil de nåværende lokalene saneres. Og flere vil følge samme utvikling.

DRM24FjordbyplanerNyVei.jpgEn ny midlertidig adkomstvei fra E134 innom Gilhus gård kan redusere ulempene for naboene som nå lever med støy og risting fra tungtrafikk.

Tungtransport gir utfordring

Utviklingen av Fjordbyen medføre enorm bil- og lastebiltrafikk. Allerede nå er tungtransport plagsom for beboere i området.

De endelige veiløsningene ligger langt fram, men etter det DRM24 erfarer arbeides det med midlertidig løsninger for å avhjelpe støy- og rystelsesplager.

En aktuell løsning er at Lier overtar Gilhus gård fra Drammen kommune og legger en ny og bedre egnet vei over deler av tomten for hensiktsmessig avvikling av tungtrafikken ut til Gilhusbukta.

LES OGSÅ: Tunnelstein blir havn og Fjordby


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE