ANNONSE

NYTT SYKEHUS: Slik vil Brakerøya omformes til en helsebydel med sykehuset ut mot vannet og helserelaterte virksomheter inn mot Brakerøya stasjon.
ALLE FOTO: NILS MAUDAL / DRM24

Viser nye detaljplaner for sykehusområdet på Brakerøya

I et forslag til første runde av detaljregulering viser Vestre Viken hvordan de mener Drammens nye helsebydel skal organiseres. – Vi får tomten 1. februar neste år og starter riving raskt, sier prosjektsjef Erik Nordli.


Nils J. Maudal

 19.06.18, kl. 08:50
 19.07.18, kl. 12:44


ANNONSE

 

DRAMMEN: Nå skal rammene for det nye sykehuset og området rundt fastsettes før detaljplanene kommer neste år. Grunneierne og Vestre Viken gjennom Helsebygg HF/Helse Sør-Øst, har foreslått og sendt til høring et omfattende og ganske detaljert forslag til hvordan den nye bydelen skal/kan bli.

Høringsfristen er 15. juli. Offentlige og private interesser har med andre ord bare tiden av veien for å komme med innspill og innsigelse i den første runden.

Sykehusplanene går nå på skinner, og hvis planene ikke spores av vil den endelige reguleringsplan bli behandlet politisk trolig i september neste år.

- Eksproperiasjon av eiendommen utgår og vi er enige om avtaleskjønn. Vi overtar eiendommen 1. februar neste år og vil starte rivingen umiddelbart. Anbudsdokumentene for rivejobben går ut i løpet av kort tid, sier prosjektsjef Erik Nordli i HSØ, som skal drive prosjektet fram til mållinjen.

FIRE FELT: Hovedadkomsten til sykehuset blir en firefelts vei under jernbanen. Arbeidene skal koordineres med jernbanens sommerstans og står trolig klart høsten 2020.

To adkomstveier

Helsebyen Drammen, med Elvebyen i vest og Fjordbyen i øst, vil med mange tusen arbeidsplasser og besøkende kreve hensiktsmessige og riktig dimensjonerte veiløsninger.

Det legges opp til en hovedadkomst inn til Brakerøya over området der Montèr ligger i dag. Strandveien vil få en ny avkjøring mot Drammenselva i form av en rundkjøring. Veien vil gå i en kulvert under jernbanelinjen til en rundkjøring der porten inn til industriområdet ligger i dag.

- Adkomsten er viktig og vi vil starte bygging av undergangen så raskt vi kan. De kritiske arbeidene med å komme under jernbanen vil vi koordinere med jernbanens sommerlige togstopp for vedlikehold. Vi håper å kunne ha undergangen klar høsten 2020, sier Erik Nordli.

LES OGSÅ: Straks klart for Fjordby-oppstart i Gilhusbukta

To hovedgater

Sykehuset er av høyeste samfunnsmessige betydning og må ha to adkomstveier, hvorav minst én må være flomsikker. Den andre adkomsten blir fra Strandveien i Lier, via brua over og inn til Lierstranda næringsområde.

Inne på området vil det være to gjennomgående veier. Den ene betegnes i forslaget som «Helsegata» og blir en en bred adkomstvei inn til sykehusområdet med blant annet mottagelsen. Nord på området inn mot jernbanen kommer trolig «Fjordbygata», en forbindelse mellom Brakerøya og Lierstranda utenom sykehusområdet.

Det planlegges også til en broforbindelse over til Holmen. Broen skal forbinde et grøntområde/gangvei på Holmen, samt fungere som vei for utrykningskjøretøyer. Denne broforbindelsen vil trolig ikke komme før gang- og sykkelvei på nordsiden av Holmen blir aktuell.

NY BRO: På sikt kommer trolig en gang- og sykkelbro over til Holmen, dimensjonert for utrykningskjøretøyer.

Helse-virksomheter

Mellom sykehuset/Helsegata og jernbanen/Fjordbygata er det tenkt plass til en rekke av de andre funksjonene/virksomhetene planleggerne antar vil flytte til Helsebyen Drammen:

- Helsehus/legevakt for Drammen    
- Behandling- og omsorgstilbud/tjenester
- Helseutdanning/høyskole
- Forskning/fagmiljø på helse og omsorg
- Pasienthotell

Kanskje så mange som 5.000 mennesker vil etterhvert få dette som arbeidsplass. Det vil bli lagt rette for bruk av kollektivtransport, blant annet med en ny fotgjengerundergang fra Brakerøya jernbanestasjon til sykehusområdet.

På sikt vil Brakerøya jernbanestasjon flyttes østover til det som etterhvert blir Fjordbyen på Lierstranda. Det ligger mange år fram i tid og lokaliseringen er uavklart, så fotgjengerundergangen bygges trolig for å stå klar til sykehuset åpner i 2024. Undergangen vil føre inn til kjernen i planområdet, det mest sentrale og tilgjengelige punktet som kalles adkomsttorget.

PROSJEKTSJEF: - Vi overtar området 1. februar neste år og starter rivingen umiddelbart. Grunnarbeidene for sykehuset kan kanskje starte allerede høsten 2019, sier prosjektsjef Erik Nordli i HSØ RHF til DRM24.

Odden på vent

Feltet Odden inngår i varslingsområdet, men intensjonen er at selve byggeområdene i dette området først vil bli detaljregulert på et senere tidspunkt. Dette blir aktuelt når det foreligger et konkret forslag for feltet.

Grunneierne mener at det er hensiktsmessig å ta dette feltet med i varslingen av detaljreguleringen, fordi man ønsker å vurdere nærmere planavgrensningen for å sikre grøntdraget, Fjordparken, rundt Odden, grønn forbindelse langs Nøstebekken og tilrettelegging for framtidig adkomstløsning til Odden. I tillegg kan det være ønskelig å legge til rette for en attraksjon.

LES OGSÅ: Bru-utbyggingen på Brakerøya vil gi tre år med trafikkaos


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE