ANNONSE

FOTO/GRAFIKK: NILS J. MAUDAL

Bru-utbyggingen på Brakerøya vil gi tre år med trafikkaos

Midlertidig Holmen-forbindelse på fylling over Bragernesløpet og provisorisk fotgjengerbro til Holmennokken er viktige anleggsløsninger i Statens vegvesens forslag til detaljplaner som nå er på høring.


Nils J. Maudal

 23.05.18, kl. 11:06
 30.05.18, kl. 08:43


ANNONSE

 

DRAMMEN: Holmenbrua fra 1964 forfaller og er i ferd med å bli en fare. Det er en del av RV282 og ringveisystemet for Drammen og omkjøringsvei for E18.

Det er satt av 750 millioner kroner til å bygge ny bruforbindelse. Detaljplaner er nå ute til høring og vegvesenets forslag til løsning på en av byens trafikale flaskehalser er klar:

  • To paralelle bruer med to kjørefelt i hver retning med gang/sykkeltfelt.
  • En bru bygges der dagens bru ligger, en bru bygges nedstrøms, dvs mot Brakerøya.
  • Fri seilingshøyde blir 6 meter som i dag
  • I byggeperioden ledes trafikken på en midlertidig fylling nedstrøms med rundkjøring rett utenfor CC.
  • En midlertidig gang/sykkelforbindelse etableres med provisorisk bru fra Bragernes strand til Holmennokken.
  • Detaljplanleggingen starter høsten 2018, byggestart 2020, ferdigstillelse 2023.

Verre - så bedre

- Det er klart dette blir utfordrende. Trafikkforholdene blir verre før de blir bedre. Men vi mener dette er en god veiløsning for Drammen når den står ferdig, sa prosjektleder Kari Floten i Statens vegvesen da de tirsdag orientere på et åpent møte.

Og at trafikken vil bli utfordrende er en mild beskrivelse. Det blir mye grave- og byggearbeider med anleggstrafikk på et svært begrenset område der det i dag er lange køer i rushtiden.

LES OGSÅ: Slik blir den nye Holmenbrua

Sykehusutbygging gir ekstra utfordring

Trafikklabyrinten får også en ekstra utfordring når det omtrent samtidig skal bygges ny rundkjøring og adkomst til det nye sykehuset over tomten der Monter i dag ligger.

Det er dessuten et uavklart spørsmål om ny togtunnel gjennom Strømsåsen og eventuell transport av steinmasser til Holmen vil belaste veinettet rund Holmen.

Drammen Motorbåtforening må forøvrig vike plassen for anleggsbrakker og midlertidig veiløsning. Det arbeides derfor for å finne en løsning der båtene forlater bryggene våren 2020 og får en ny havn fra påfølgende høst.

Ny gangbro

Planene som nå er til høring spiller sammen med planene for Holmen der høringsfristen nå går ut.

Drammens vellykkede prosjekt Bragernes Strand videreføres mot det nye sykehuset på Brakerøya, med gang- og sykkelveier på begge sider av Bragernesløpet. Det legges opp til et grønt belte på nordsiden av Holmen, og en ny gangbro med muligheter for utrykningskjøretøyer over til sykehustomten.

Spesialbåten Elektron som frakter transformatorer, må finne en ny landingsplass. Det blir trolig strategisk nærmere ABBs nye hjem i Kobbervikdalen.

Se animasjon av slik det skal bli når Holmenbrua står ferdig:

Ny Holmenbru

Det arbeides hardt med ny Holmenbru om dagen. Bedre forhold for bilistene. Bedre forhold for syklister og fotgjengere. Her ser du en film av hvordan den kan bli. Bare del, om du ønsker det. Ikke mange har sett filmen. Det er mange som arbeider godt for å gi byen en positiv utvikling.

Posted by Tore Opdal Hansen on 22. mars 2018


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE