ANNONSE

STORE FORANDRINGER: Drammen stasjon med bybrua og bryggepromenaden står foran en større endring i bybildet.
GRAFIKK: BANE NOR

Jernbaneplaner i ekspressfart - store omveltninger i bybildet

Bane NORs planer for totalrenovering av jernbanen i Drammen går nå på skinner, og åpner for Strømsø 2.0 – en totalrenovering.


Nils J. Maudal

 12.12.17, kl. 19:18
 22.12.17, kl. 16:11


ANNONSE

 

DRAMMEN: Etter en intens og til dels opprivende lokaldebatt om korridorvalg fikk Bane Nor i desember i fjor gjennomslag for sine foretrukne tunnelplaner for Vestfoldbanen gjennom Strømsåsen.

Bane Nors planleggingsapparat har jobbet på høygir, og et detaljert forslag til reguleringsplaner passerte tirsdag kveld formannskapet i Drammen ganske nøyaktig et år etter korridorvalget. 

Planforslaget legges nå ut til høring, og fristen for innspill og reaksjoner blir trolig slutten av februar neste år. Deretter legges opp til et endelig klarsignal i Drammen kommune allerede i april 2018.

STRØMSØMORENEN: Det ble tunnel under Danvik og Konnerudgata, med tunnelinnslag et steinkast vest for dagens trase. Drammen kommune har forskuttert oppkjøp av mulig berørte eiendommer og stormen rundt planene har stilnet.

LES OGSÅ:
 Et skritt nærmere ny togtunnel

Etterlengtet avklaring

En rask og etterlengtet avklaring vil fjerne en propp i planarbeidet for Drammen kommunes ambisjoner om å totalrenovere store deler av Strømsø.

Nå får bl.a. eiendomsutviklere på Grønland avklart rammebetingelsene etter at Bane Nor har bestemt seg for sitt arealbehov, og det legges til rette for en ny vei i en kulvert under jernbanen fra Øvre Sund til Sundland der det skal bygges i stor skala.


LES OGSÅ: Her blir det togtunnel for nye Vestfoldbanen

Gulskogen først

Jernbaneplanene består av flere enkeltprosjekter. I et omfattende puslespill vil Bane Nor prioritere utbygging av Gulskogen stasjon. Det skal bygges dobbeltspor pluss et enkeltspor mellom Drammen og Gulskogen.

Ny-stasjonen får fire spor til perrong og undergangen i Baker Thoens alle skal bygges om til firefelts vei med gang og sykkelvei på begge sider.

Ombyggingen betyr bedre plass til tog og avlasting av Drammen stasjon når den skal bygges om.


Bybildet endres

Spordelen av Drammen stasjon skal bygges om så det blir perrong til alle seks spor. Det skal bygges adkomst til sporene direkte fra bybrua, og en ny undergang mellom stasjon og spor skal forlenges ut til elvepromenaden. På en del av strekningen må grøntanlegget vike og promenaden snevres noe inn.

Sporene skal også heves på grunn av flomfare, og Bane Nor vil ha bedre klaring mellom kjøreledning og bru, noe som betyr at brua må bli cirka en meter tynnere på undersiden. Dette har utløst en ny debatt om den aldrende bybruas fremtid, hvor krefter i byen ønsker å bruke denne anledningen til å bygge en ny bru, noe som vil bli en stor forandring i bybildet. 

Skamarken oppstillingsplass vil bli brukt som anleggsplass under ombyggingen og etter hvert overlates til Drammen kommune som har planer om grøntanlegg der.


LES OGSÅ:  Bybrua kan bli revet til fordel for ny jernbane

Planfritt og under bakken

I sporjungelen sør for Grønland senkes Vestfoldbanen ned under bakken før den dreier sørover og inn mot Strømsåsen. Det gir planfri kryssing av sporene til Gulskogen og Sørlandbanen. Mellom Smithestrøm gård i Nybyen går dobbeltsporet under bakken med et grøntareale som tak.

Inn mot åsen blir sporet lagt dels i en grøft, dels i en løsmassetunnel, før traseen møter fast fjell.

Det synes nå klart at to-tre hus må rives mens et større antall må fraflyttes i anleggsperioden. Uansett blir det en belastning for området, og trafikken som går gjennom området. Bane Nor har imidlertid forpliktet seg til å ta spesielle hensyn for å minske ulempene.

Tunnel fra sør

Hovedriggområdet for tunneldriften vil ligge ved Gunnerud og Gulliksrud i Skoger.

For å kunne kjøre tog i 200 km/t, må det bygges ny bru over E18, noe som vil endre svingen/kurven inn mot den nye tunnelen.


Kravene til sikkerhet og effektiv fremdrift gjør at Bane Nor vil bygge tverrslag inn til tunnelen i Kobbervikdalen og ved Danserud på eiendommen Nedre Fjell.

Det skal også bygges to rømningsveier: En tunnel ved Danvik fra togtunnelen opp mot E134, der den kobles på eksisterende rømningsvei ut til Liasvingen. Ved Gunnerud gård vil det bli en rømningsvei som bygges fra hovedtunnelen og ut til et område i skogen sør for gården.Stram rutetabell

Detaljplanene som nå blir lagt ut høring vil ventelig skape debatt og protester.

Men ut fra det omfattende forarbeidet og en dialog med Drammen kommune underveis, ligger det an til en rask behandling med en reguleringsplan uten store avvik fra forslaget. Kanskje allerede i løpet av april 2018.

Mens planprosessen går sin gang arbeider Bane Nor med hvordan de skal løse puslespillet praktisk. Samtidig med at togene går skal de holde rutetabellen som Stortinget har lagt opp til, med ferdigstillelse innen utgang av 2024.

Se video - slik skal den nye Vestfoldbanen bygges:


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE