ANNONSE

GODE INTENSJONER: - Det ligger gode intensjoner bak forslagene. Men fagetatenes oppgave er å velge ut de tiltakene som gir størst samfunnsmessig nytte, og som bygger opp under vedtatte mål for bypakken, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.
FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Dropper de store veiprosjektene i Buskerudbypakke 2

Ingen av forslagene om nye, store veiprosjekt er med i de fire alternativene til ny Buskerudbypakke 2 som foreslås lagt ut på høring. Det er konklusjonen etter grundige faglige vurderinger.


Redaksjonen

 08.12.17, kl. 20:50
 18.12.17, kl. 08:23


ANNONSE

 

DRAMMEN: – Dessverre, må jeg nesten si. Det ligger gode intensjoner bak forslagene. Men fagetatenes oppgave er å velge ut de tiltakene som gir størst samfunnsmessig nytte, og som bygger opp under vedtatte mål for bypakken, uttaler Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet på Buskerudbyens hjemmesider.

LES OGSÅ: Kranglet om gjennomgangstrafikk - enige om statlig ansvar

Mange innspill tas videre

Over 100 innspill har kommet inn til nytt innhold i Buskerudbypakke 2 fra privatpersoner, organisasjoner, interessegrupper og næringsliv. Alle er vurdert.

– Veiforslagene fra Innbyggerintiativet begynte Statens vegvesen å se på allerede i sommer. Samtlige har vært gjennom grundige vurderinger. Det er viktig for oss å få understreket, sier Odberg.

En rekke av innspillene er hensyntatt gjennom de fire pakkealternativene og tre bomsystemene som foreslås lagt ut på høring, og som innbyggerne inviteres til å si sin mening om:

  • Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige pakke. Mange varianter av ulike bomsystem er utredet for å finne frem til bedre løsninger.
  • Full utbygging av Rosenkrantzgata er ute av prioriteringslisten i alle pakkeforslagene.
  • Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134 er ute av prioriteringslisten i to av pakkeforslagene.
  • Mange har kommet med forslag og innspill som går på bedre og billigere busstilbud, og bedre forhold for syklende og gående. Atskillige blir ivaretatt i planene og tiltakene som ligger i pakkene.

I Innspillsrapporten er samtlige innspill og vurderinger samlet. På grunn av behovet for en ekstra kontrollsjekk av et prosjekt, blir rapporten lagt ut på buskerudbyen.no.

LES OGSÅ: Buskerudbyen har mottatt over 100 innspill etter folkemøtene

Skrinlegger alternative veier

Innbyggerinitiativets forslag om nye veiprosjekt har kanskje fått mest oppmerksomhet i offentligheten: Ny Bragernestunnel, ny vei fra Fjell til E18 og Skogkantveien, som er tenkt å gå fra Konnerud over Skoger til E18 i Kobbervikdalen. I tillegg har aksjongruppen foreslått ny togstasjon på Eik i Kobbervikdalen. Den er utredet av Jernbanedirektoratet i en egen rapport, som også blir lagt ut 8. desember.

Statens vegvesen har hatt hovedansvaret for veiutredningene, som har pågått siden juni. Konklusjonen er entydig. Det anbefales ikke å gå videre med noen av de tre veiforslagene. Årsakene er flere.

Kostbar og farlig

Ny Bragernestunnel vil bli svært kostbar å bygge. Det vil være ytterst vanskelig å koble en ny tunnel sammen med eksisterende Bragernestunnel, og føre ramper sydover og nordover på E18, fastslår vegvesenet i sin utredning.

Men det viktigste ankepunktet er at den på grunn av kryss og sammenkoblinger inne i fjellet vil være farlig å oppholde seg i ved brann og ulykker, konkluderer Statens vegvesens ekspertgruppe for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

– Det lar seg ikke gjøre å få til gode nok løsninger når det gjelder brann- og redningsvei for nødetatene, sier Rolf David Ramslien, prosjektleder for byutredningen i Statens vegvesen.

Vil få problemer på vinteren

Den foreslåtte nye veien fra Fjell til E18 har utfordringer når det gjelder stigning. Statens vegvesen har funnet frem til en trasé som ligger innenfor kravene, men også den vil gi store utfordringer vinterstid.

Beregninger viser at veien vil bli brukt av ca. 2.000 biler i døgnet. Forslaget vil altså innebære relativt store investeringer i forhold til antallet som vil få nytte av den.

Kan i prinsippet bygges

Når det gjelder Skogkantveien, er det mulig å få til en akseptabel løsning. Prislappen vil være minimum på én milliard kroner. Beregninger viser at en ny Skogkantvei vil få ca 4.000 biler i døgnet. Rundt halvparten av disse vil komme fra Jarlsbergveien. Dagens Konnerudgate vil i liten grad bli avlastet. Der vil det fortsatt kjøre ca 10.000 biler i døgnet, ifølge utredningen.

Dersom dagens Konnerudgate stenges for trafikk, vil trafikken tvinges over på ny Skogkantvei. Trafikkstrømsundersøkelsen viser at rundt 70 prosent av bilene i Konnerudgata skal til sentrum. Med stengt Konnerudgate vil det bli store køproblemer for trafikk som kommer sørfra på E18 og skal ta av til Drammen rett etter Kleivenetunnelen. Det vil også føre til økt risiko for trafikkuhell.

Slik er veiene vurdert

Statens veivesen har gjort en såkalt trinnvis analyse av veiene. De har blitt vurdert både hver for seg, og sammen med resten av forslagene fra Innbyggerinitativet. I de tilfellene hvor prosjektene ikke er gjennomførbare ifølge kravene, er det jobbet for å finne frem til tilpassede, akseptable løsninger.

Det er brukt trafikkberegningsmodell for å vurdere de trafikale virkningene. Statens vegvesens ekspertgruppe for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) har gjennomgått og vurdert prosjektene.

Andre veier med i pakkene

De fire alternativene til ny Buskerudbypakke 2 inneholder flere veiprosjekt. I tillegg til de to statlige prosjektene Holmenbrua og utvidelse av Strømsåstunnelen, dreier seg i hovedsak om å legge til rette for at bussen skal komme lettere frem, bedre forholdende for syklende og gående og støtte opp under vedtatt byutvikling i Drammen.

– Hovedgrepene i alle pakkeforslagene er å legge bedre til rette for at flere skal ta buss, sykle og gå. Da vil det bli bedre plass på veiene til de som må kjøre bil, inkludert næringstransportene, sier Tor Atle Odberg.

LES DOKUMENTENE OM PAKKENE SOM SKAL OPP TIL BEHANDLING 15. DESEMBER I ATM-UTVALGET

Gro Nyhus: - Siste ord er ikke sagt

Aksjonsleder Gro Nyhus, har kommentert planene på Facebookgruppen «Nei til bommer innenfor drammens kommunegrenser».  

Hun er lite fornøyd med å fått satt foten ned for de fleste store initiativene i innbyggerforslaget.

- Det var ikke mye gjennomslag å spore fra vårt initiativ. Siste ord er ihvertfall ikke sagt - garantert, uttaler Nyhus.LES OGSÅ: BBP2 er død: NTP ikke med på statlig fullfinansiering


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE