ANNONSE

I DAG: Dagens gåte består av to, tre og fire felt. I 2018 skal det være fire felt hele veien.
FOTO: SHERZAD TAHERI / DRM24

Starter utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Halvannet år med veiarbeid på Strømsø vil prege trafikkbildet når man går i gang med utbyggingen som skal fjerne flaskehalsen på Strømsø.


Vegard M. Aas

 05.10.16, kl. 12:56
 10.10.16, kl. 18:46

Alexander Jansen


ANNONSE

 

DRAMMEN: Statens Vegvesen har nå lagt ut utvidelsen av fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen på anbud.

Byggeoppdraget gjelder utvidelse av fv. 282 fra to til fire felt gjennom deler av Strømsø sentrum på strekningen fra Tamburgata til Telthusgata.

Anleggsstart planlegges til januar 2017, mens trafikkåpningen er ventet å finne sted høsten 2018. 

24.000 biler i døgnet

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er del av sentrumsringen i Drammen og innfartsveien fra E18 sørfra til Drammen samt forbindelse mellom Drammen sentrum og E134, E18 og fv. 319 Svelvikveien.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på denne strekningen av fv. 282 gjennom sentrale deler av Strømsø er på omlag 24.000 biler.

Kapasitetsproblemer og problemer med avvikling av kollektivtrafikken preger gata, og kryssløsningene er heller ikke tilfredsstillende, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. 

Skaper problemer

Ifølge vegvesenet skaper dette betydelige utfordringer både for bilister, kollektivreisende og myke trafikanter.

– Dagens gate er preget av varierende standard og bredde og har et dårlig tilbud til gående og syklende, skriver de i pressemeldingen.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skolevegen for både ungdomsskole og videregående skole. Langs fv. 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud.

Gata skal bygges om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.


SLIK SKAL DET BLI: Her fra krysset Telthusgata/Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE