ANNONSE

DESENTRALISERING: Lokale tjenester er i fokus i ny storkommune, forteller prosjektrådmann Elisabeth Enger, øverste administrative sjef fra 1.1.2020.
ALLE FOTO: ALEXANDER JANSEN / DRM24

Nye Drammen: - Vil sikre oppmerksomhet til alle deler av kommunen

Effektivisering, harmonisering og stedsutvikling er tre nøkkelbegreper i forbindelse med etableringen av nye Drammen.


Alexander Jansen

 03.10.19, kl. 10:02
 17.10.19, kl. 11:36


ANNONSE

 

DRAMMEN: Påtroppende rådmann Elisabeth Enger (61) for Nye Drammen kommune, har siden januar 2018 jobbet med forberedelsene til sammenslåingen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker ved nyttår.

Denne uka, tre måneder før overgangen til ny storkommune, var lokalpressen invitert for et innblikk i prosessen før, underveis og etter overgangen, samt status på alt som skal falle på plass.

- Vi er godt i rute frem til 1. januar. Vår ambisjon er at folk ikke skal merke noe og at verden skal gå sin vante gang, sa Enger. 

elisabeth enger (1).jpg

Desentralisering

Under utformingen av den nye storkommunen har et viktig moment vært å unngå en sentralisering av alle tjenester til Drammen. Derfor har man innført en rekke tiltak som innebærer mer desentralisering, og «attraktive lokalsamfunn som gjennom stedsutvikling skal ivareta lokal identitet og nærmiljøer».

- Nye Drammen blir delt opp i totalt ti kommunedeler, som er noe helt nytt og vil sikre oppmerksomhet til alle deler av kommunen, sa Enger.

elisabeth enger (4).jpg

I hver kommunedel er det definert såkalte knutepunkt, hvor man samler lokale tjenester som innbyggertorg, aktivitets- og kulturtilbud, utlånstilbud, forebyggende- råd- og veiledningstilbud med mer:

knutepunkter_nyedrammen.JPG
Hver kommunedel får også et nærutvalg bestående av politikere og innbyggere, som skal møtes flere ganger i året, og gjøre det enkelt å medvirke i lokale spørsmål.

Rådhusene i Svelvik og Nedre Eiker vil benyttes til det fulle, men til andre tjenester enn tidligere.

Den nye kommunen får over 100.000 innbyggere, hvor hver enkelt kommunedel målt i innbyggere er godt over gjennomsnittet for norske kommuner:

kommunedeler_nyedrammen.JPG

Harmonisering

Målet på sikt er at Nye Drammen kommune skal ha felles løsninger, tjenester og tilbud med samme prisnivå. Enger påpeker at informasjonsopplegget ut mot innbyggerne skal være godt.

- I startfasen må innbyggerne leve med at det vil være forskjeller i de ulike kommunene. Vi har registrert mellom 200 og 300 såkalte harmoniseringsbehov, men ting som vann- og avløpskostnader vil bli likt fra 1. januar, sier Enger.

Renovasjon er fra før samordnet gjennom RfD (renvoasjonsselskapet for drammensregionen). Flere av de interkommunale samarbeidene som blant annet involverer Lier, Øvre Eiker, Sande, Røyken og Hurum vil fortsette, men noen vil også endre preg.

- Men vi inngår gjerne vertskommunesamarbeid med de rundt som ønsker det. Blant annet er det snakk om felles legevaktordning med Lier, sier Enger.

Harmoniseringen handler også om implementering av felles IKT-systemer, hvor det fra før har vært totalt 279 ulike systemer i de tre kommunene. Blant annet blir det felles:

- Saksbehandling- og arkivsystem
- Elektronisk pasientjournalsystem
- System for skolehelsetjeneste og helsestasjoner
- Nytt administrativt fagsystem for skole og barnehage
- Ny kartløsning

Kutter 150 årsverk av 6.500 ansatte

Et av hovedprinsippene bak kommunereform- og sammenslåing er kostnadsbesparelser og stordriftsfordeler. I Nye Drammen kommune har man ca. 6.500 ansatte, og kommunen er dimensjonert med 5.559 årsverk.

100 av dem er allerede «effektivisert bort», og ifølge rådmannen regner man med å ta 50 til over budsjettet.

- Det kommer blant annet til å bli færre ledere i Nye Drammen enn det er i sum av de gamle kommunene fra før. På noen områder er det ytterligere effektiviseringspotensiale, mens det på andre områder ikke kan fjernes årsverk som for eksempel i skoler og barnehager.

- Jeg har erfaring fra tiden som rådmann i Bærum som tilsier at det også kan oppstå stordriftsulemper, påpeker Enger.

Alle medarbeiderne er nå innplassert, har fått beskjed om hvem de skal jobbe sammen med og hvem som blir lederen deres. Flytting til nytt arbeidssted er en prosess som vil skje over tid.

RÅDMANNENS LEDERTEAM:

lederteam_nyedrammen3.jpg

KOMMUNALSJEFER OG STABSLEDERE:

stabsjefer_nyedrammen2.jpg

Syv milliarder

Totalt har nye Drammen kommune et budsjett på vel syv milliarder, som presenteres 16. oktober. Her er det de eksisterende rammene for de tre separate kommunene som er lagt til grunn, hvor dagens driftsnivåer stort sett blir videreført. 

- Normalt ville vi hatt en prosess med innspill underveis, men nå er det den politiske prosessen fremover som vil forme nye Drammen. Vi legger derfor opp til et revidert budsjett når økonomiplanen skal behandles 10. desember, sier Enger.

Hun understreker at statsbudsjettet som blir lagt frem på mandag også kan påvirke noe, men at økonomiplanen blir en pågående prosess hvor politikerne vil ha det siste ordet.

elisabeth enger (2).jpg

Store investeringsbehov

Drammen, Svelvik og Nedre har som kjent store investeringsbehov innen blant annet samferdsel, men også innen helse og omsorg.

- Vi blir flere eldre som også blir eldre, og omsorgsbehovet kommer til å bli en av de store utfordringene i årene fremover, spår Enger.

De gjeldende politiske rammene tilsier et investeringsnivå i nye Drammen på 4,4 milliarder de neste fire årene, hvilket er lagt til grunn på bakgrunn av føringer fra Fellesnemda. Finansieringen er imidlertid ikke spikret.

- Vi har et behov for å legge til rette for det investeringsbehovet politikerne ønsker seg, som igjen henger sammen med driftsbudsjettet. Derfor gleder jeg meg utrolig til å få på plass det nye kommunestyret, avslutter Enger.


LES OGSÅ:

Nye Drammen ønsker mer innbygger-engasjement

Disse seks skal lede den nye storkommunen

Elisabeth Enger ansatt som prosjektrådmann


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE