ANNONSE

PÅ PINEBENKEN: Byutviklingsdirektør Bertil Horvli (sittende til venstre) hadde en optimistisk passiar med Bane NOR-delegasjonen på tilhørerenken innledningsvis i behandling av saken. Da et knappest mulig flertall i bystyret stemte for mer utredning ble holdningen adskillig mer tilknappet og reservert.
ALLE FOTO: NILS J. MAUDAL

Én stemmes flertall for bybru-utsettelse: Drammen holdes på pinebenken

Bane NOR hadde nærmest forlanget et klarsignal for ny bybru. Slik skulle det ikke gå, takket være et benkeforslag fra Arbeiderpartiet.


Alexander Jansen

 03.09.19, kl. 19:00
 15.09.19, kl. 16:47

Nils J. Maudal


ANNONSE

 

DRAMMEN: Forslaget, som med knappest mulig flertall fikk overvekt mot rådmannens innstilling, innebærer en utsettelse av vedtak i saken for å bringe til torgs ytterligere opplysninger om kostnader knyttet til de to alternativene fra Bane NOR.

Det var Aps gruppeleder Eivind Knudsen som med et forslag over bordet sørget for at den tallrike Bane NOR-delegasjonen, og byens befolkning forøvrig, nå må holdes på pinebenken til etter valget før en endelig avgjørelse faller.

Hvorvidt det er nettopp valget som er årsaken til det, er det mange teorier om.

DRM24BystyreBaneNOR-157.jpgFIKK UTSETTELSE: 
APs gruppeleder fikk eget gruppemøte underveis og fikk med seg et flertall som vil ha flere opplysninger før noe vedtak. Ordfører Tore O. Hansen sa klart at et møte ville de få ganske raskt etter valget, og der han ville legge opp til en avgjørelse selv det kunne gjenstå noen spørsmål.

Ifølge kommuneadvokaten må et nytt vedtak fattes før det nye kommunestyret konstituerer seg, hvilket innebærer en deadline på 2-3 uker etter valget mandag førstkommende.

DRM24BystyreBaneNOR-204.jpg

Kaller inn til ekstraordinært møte

Ifølge ordføreren vil ha da kalle inn bystyret på nytt for å ta stilling til spørsmålet før det er for sent. Om det blir for sent i forhold til Bane NORs allerede stramme tidsskjema i prosjektet, og om utsettelsesvedtaket alene gjør at unødvendige kostnader begynner å løpe, er det foreløpig ingen som vet. 

Bane NOR med prosjekterleder Hanne Stormo i spissen var etter bystyreseansen svært ordknappe, men synlig skuffet over en manglende avklaring. 

- Det vi nå må gjøre er å samle oss og gjøre opp status. De innvendingene vi allerede har sendt står fortsatt ved lag. Utover det har jeg ingen kommentarer, var tilbakemeldingen fra Stormo.

DRM24BystyreBaneNOR-185.jpg- INGEN PRESTISJE: MDGs Ståle Sørensen, her under Høyres Tove Paules vaktsomme blikk, var den eneste som høstet applaus da han for niende gang understreket at dette ikke var et valgkamprelatert utspill fra partiet og det ikke var prestisje knyttet til utfallet.

LES RÅDMANNENS INNSTILLING HER:

Rådmannens anbefaling
Midlertidig rampeløsning for Bybrua
Ut i fra en samlet vurdering fraråder rådmannen en utsettelse av byggingen av ny bybru over elva og en midlertidig rampeløsning mens Bane NOR bygger sin del over sporområdet.

Midlertidige løsninger for gående og syklende i anleggsperioden for ny bybru
I anleggsperioden vil en løsning som kun baserer seg på bruk av eksisterende bruer gi et vesentlig forverret tilbud for gående. Reisetiden øker fra rundt 4 til i overkant av 15 minutter for gående med normal ganghastighet, og vesentlig mer for gående med redusert ganghastighet/bevegelighet (eksempelvis barn, eldre og rullestolbrukere). Rådmannen anbefaler derfor at det gis et midlertidig tilbud i anleggsperioden som så langt som mulig erstatter Bybrua.

Midlertidig gang-/sykkelbru over sporområdet og elva vil gi et tilbud så nær normalsituasjonen som det er mulig å komme i anleggsperioden. Det vil ta rundt ett minutt mer å gå fra torg til torg over midlertidig bru enn det tar over Bybrua. Midlertidig bru vil også gi det beste tilbudet til syklende, selv om disse i perioder med mange gående på den midlertidige brua vil bli mer hindret enn på Bybrua. Midlertidig bru har også en fordel fremfor de andre løsningene ved at den alltid er åpen og ikke innebærer venting.

Kostnadsmessig ligger Drammen kommunes andel av en midlertidig bru i samme størrelsesorden som alternativene med rundbuss/ringbuss og shuttlebuss. Et fergetilbud basert på en ferge er anslått å bli noe rimeligere enn midlertidig bru, mens et fergetilbud med to ferger er anslått å bli noe dyrere enn midlertidig bru. Fordi kostnadene for disse midlertidige løsningene er såpass like, anbefaler rådmannen at tilbudets kvalitet tillegges størst vekt. Derfor anbefaler rådmannen at midlertidig bru velges som hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for Bybrua.

Midlertidig flytebru i kompositt representerer en ny og uprøvd teknologi. Løsningen er anslått å bli vesentlig dyrere enn en løsning der man leier en fagverksbru fra Vegdirektoratet. Usikkerheten ved komposittbrua er også vesentlig større, både med hensyn til gjennomførbarhet, tidsbruk og kostnader. Rådmannen anbefaler derfor at man kun arbeider videre med fagverksbru.

En midlertidig bru vil være vesentlig smalere enn Bybrua, slik at gående og syklende kan oppleve mer trengsel over den midlertidige brua i rushtiden, og særlig ved spesielle anledninger (skisprint, 17. mai, elvefestival). Vurdert opp mot kostnader ved en bredere midlertidig bru, mener rådmannen at en løsning med en 3 meter bred bru er akseptabelt. Det kan imidlertid være aktuelt å supplere den midlertidige brua med ytterligere tiltak for å bedre den samlede kapasiteten, forutsatt at kostnadene ved disse er begrensede. Rådmannen anbefaler derfor at tre tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre: gratis adgang på ordinære bussruter i sentrumssonen, elektriske bysykler og elektriske sparkesykler.

Rådmannen anbefaler at tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomi

LES OGSÅ: Bybru-avsporing lagt på is etter realitetsorientering


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE